Підставою для передачі спору на вирішення третейського суду  є третейська угода яка може бути укладена у формі окремої письмової угоди (зазвичай – після виникнення спору) або у формі третейського застереження за змістом договору, згідно якого сторони передбачають на майбутнє вирішення у третейському суді спорів, які можуть виникнути у зв’язку із таким договором.

Положення Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Максимум», надають сторонам право на свій розсуд визначити спосіб третейського розгляду (одноосібним третейським суддею або колегіально, в тому числі сторони можуть визначити кількість третейських суддів в складі колегії, обов’язково – непарне число) та третейського судді (суддів) на розгляд якого передається спір.

Положення окремої письмової третейської угоди визначаються сторонами на власний розсуд. Така третейська угода обов’язково має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.

Третейське застереження за змістом договору може бути використане у вигляді наступної типової форми:

«Будь-який спір,  що виникає  щодо  цього  договору  або у зв’язку з ним,  підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Максимум», згідно з регламентом цього третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди, одноособовим третейським суддею (OR колегією у складі _ третейських суддів).
Регламент Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Максимум» доступний на сайті Товарної біржі «Максимум» та у письмовому вигляді до даного Договору не додається.»